Search form

Lokas 23:50-51

50-51Kamhan may amaama nga si Hosi ya ngaran. Taga Aramatiya iza nga isang longsod na mga Yodayo. Beetan si Hosi daw naazak iza nga antoman ka mga sogo na Diyos. Nagatagad isab iza ka pagkahari na Diyos. Sakop isab iza ka labaw nga hokmanan na mga Yodayo piro wara iza magsogot ka gosto na toong kaibahan paghokom niran kan Hisos ka kamatazen. 52Kamhan minkarini iza kan Pilato kay minbaid iza ka pagkawa ka lawas ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index