Search form

Lokas 23:53

53Mintogot si Pilato. Kamhan minkawa si Hosi ka lawas ni Hisos doro ka kros. Kamhan inkomotan naiza ka mga panapton nga mapoti. Kamhan inhinang naiza ya batasan na mga Yodayo nga inlebeng doro ka hininang nga talangban nga isang lebnganan. Anipen kalebngi ini ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index