Search form

Lokas 23:55

55Kamhan ya mga babazi nga nangiba kan Hisos garing ka Galiliya ngarini ka Hirosalem minsonod di siran kan Hosi kay anseleng siran kon hain dapita ya inlebngan kan Hisos. Kamhan nakita niran ya pagpabentag ni Hosi ka lawas ni Hisos dizan kaiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index