Search form

Lokas 23:8

8Pagpakakita ka ni Hirodis kan Hisos may kasaza naiza kay dogay di gosto gazed iza ankita kan Hisos kay mataed ya mga minpanan-og mahitenged ka mga inhinang ni Hisos. Kamhan gosto si Hirodis ankita ka dakolang hinang ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index