Search form

Lokas 24:10

10Ya ngaran naitong mga babazi ani si Mariya nga taga Magdala daw si Zohana daw si Mariya nga ina ni Santiago. Sirang tolo daw ya mga iba nga babazi nga kaibahan niran, ani ya minpanan-og kaiza dizan ka mga sinarigan ni Hisos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index