Search form

Lokas 24:12

12Kamhan minhinalit si Pidro pagtindeg. Kamhan mindalagan ngaro ka talangban nga lebnganan kan Hisos. Minpongko iza ka pag-irab dalem kaiton. Kamhan nakita matood naiza ya mga panapton nga mapoti nga impotos ka lawas ni Hisos kay anikay nabilin dalem. Kamhan min-oli di iza. Nabereng gazed iza kon naono sa gazed wani?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index