Search form

Lokas 24:18

18Kamhan minsambag ya isa nga si Kolopasa ya ngaran nga nabereng gazed hao kay iko ka sa ya bisita ka Hirosalem nga wara pen mahagdam ka inhinang na mga tao kan Hisos doro kaiza nga mga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index