Search form

Lokas 24:19

19Nangotana si Hisos nga ono sa baza wani inlaong mazo? Minsambag siran nga si Hisos nga taga Nazarit propita gazed iza garing ka Diyos. Madazaw gazed ya toong mga inhinang. Labaw ka gahem ya toong mga panaba. Minkilala ya tanan mga tao nga garing iza ka Diyos kay minpamatood ya Diyos ka toong mga inhinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index