Search form

Lokas 24:21

21In-alam kontana nami nga iza gazed ya antabang kanami ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini ka kanaming lopa. Silaong nami nga iza ya makalibri kanami nga mga kaliwatan ni Israil. Ambaza kay impatay iza. Ikatlo ding aldaw koman sokad ka iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index