Search form

Lokas 24:23

23piro wara dizan ya toong lawas. Pagbalik niran kanami minlaong siran nga may nakita niran garing ka Diyos. Dizan ka pagkita niran waton ya dowang ka sinogo nga garing ka Diyos nagalaong nga nabohi di si Hisos garing ka mga patay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index