Search form

Lokas 24:24

24Kamhan min-ariari ya kanaming kaibahan ka paglargo ka talangban nga lebnganan kan Hisos. Kamhan ya nakitan niran dizan singed iton ka inlaong na mga babazi kay wara gazed ya lawas ni Hisos dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index