Search form

Lokas 24:26

26Kay minpanaba siran daan nga si Kristo nga hari nga pinili na Diyos kinahanglan an-azi iza ka masiet nga kalised hon-a ka toong pagkahari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index