Search form

Lokas 24:32

32Namaglaonglaong siran nga si Hisos matood iton kay malinaw gazed ya kantang hinawa kazina ka pagpanaba naiza kanta dizan ka dalan daw pagpasabot naiza kanta ka kasoyatan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index