Search form

Lokas 24:33

33Kamhan min-ariari siran pagbalik ka Hirosalem. Pagdateng niran dizan minpanik siran dizan ka lagkaw nga intambongan na mga sinarigan ni Hisos nga napolo may isa siran daw ya mga iba nga tao dizan kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index