Search form

Lokas 24:36

36Ka pagpanaba pen niran minkarini si Hisos tenged kanirang tanan. Minlaong iza kaniran nga palinawen di mazo ya kamazong hinawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index