Search form

Lokas 24:39

39Selengi mazo ya palad na kanaong alima daw paa. Hao matood ini nga si Hisos. Maghogam naa kamo kanao dazaw mahagdam kamo nga kanaong lawas gazed ini. Diri kon singed ka pooy nga waray kindal daw mga bekeg.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index