Search form

Lokas 24:4

4Kamhan nabereng siran kon hain iton. Ka wara pen siran magpanaba waton di ya dowang ka amaama nga nagatindeg dizan ka kanirang sain. Masarang kapoti ya kanirang bado singed ka kalati na sega.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index