Search form

Lokas 24:44

44Kamhan minlaong iza nga mintoman di ya mga panaba nao kamazo ka pag-ibaiba pen nao kamazo kay kinahanglan matoman gazed ya tanan mga insoyat ni Moysis mahitenged kanao daw ya mga sinoyat na mga karaang propita daw mga insoyat ni Dabid inngaranan ka Salmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index