Search form

Lokas 24:46

46Kamhan indogangan pen naiza pagpanaba kaniran nga impasoyat daan na Diyos nga nagalaong nga si Kristo nga hari nga pinili nao kinahanglan an-azi iza ka masiet nga kalised. Pagdateng ka ikatolong aldaw mabohi iza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index