Search form

Lokas 24:49

49Panabaan ta kamo nga ipakarimbaba nao kamazo ya Madazaw nga Ispirito nga insaad na Ama nao kamazo. Maghela kamo dini ka Hirosalem hangtod ka paghari naini nga Ispirito kamazo. Kamhan may gahem mazo ka pagsindo ka mga tao mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index