Search form

Lokas 24:5

5Kamhan mindoko dazon ya mga babazi kay nangahaldek gazed siran kon sin-o iton. Kamhan minlaong ya dowang ka amaama nga kay ono sa nga impangitan sa mazo ya tao nga bohi dini ka lebnganan? Wara iza dini kay nabohi di iza pagbalik garing ka mga patay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index