Search form

Lokas 24:50

50Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran impaiba naiza siran ngaro ka gawas na siyodad keteb ka bariyo nga Bitani. Pagdateng ka niran dizan minbakzaw si Hisos ka toong alima tenged kaniran kay ampanarangin iza kaniran ka madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index