Search form

Lokas 24:9

9Min-oli dazon siran kay panan-ogan niran ya mga sinarigan ni Hisos nga napolo may isa siran daw ya tanan mga kaibahan mahitenged ka kanirang naazihan kazina doro ka lebnganan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index