Search form

Lokas 3

1Pagkadogay kaiza si Howan nga maanak ni Zakariyas minsogod di iza pagwali doro ka mga Yodayo. Na, ka nagasogod iza pagwali si Sisar Tibiriyo nga taga Roma ani ya labaw nga hari. Ilis iza ni Sisar Agosto. Kamhan ikanapolo may lima ding ka toig ya toong paghari. Kamhan may mga katimbang ni Sisar Tibiriyo. Si Ponsiyo Pilato ani ya toong katimbang doro ka lopa nga Yoda. Si Hirodis ani ya toong katimbang doro ka lopa nga Galiliya. Si Pilipo nga lomon ni Hirodis ani ya katimbang doro ka lopa nga Itoriya daw ya lopa nga Trakonitis. Kamhan si Lisaniyas ani ya katimbang doro ka lopa nga Abilina. 2Kamhan si Anas daw si Kayapas ani ya mga labaw nga pari dizan ka mga Yodayo ka pagsogod ni Howan ka pagwali ka mga tao.

Na, ka nagahela pen si Howan doro ka kamingawan mindateng ya mga panaba na Diyos dizan kanangiza. 3Kamhan namanaw iza ngaro ka tanan mga dapit nga tenged ka sapa nga Hordan kay minwali iza ka mga tao nga nagalaong nga bizaan di mazo ya maongang batasan mazo. Kamhan benzagan ta kamo kay timaan iton nga impasaylo di na Diyos ya kamazong mga sala. 4Na, ya inwali ni Howan ani ya nakatoman ka mga panaba ni Isayas nga karaang propita na Diyos mahitenged kan Howan nga nagalaong nga doro ka kamingawan may anhawag ka mga tao nga magalaong nga dazawen mazo ya kamazong batasan singed ka tao nga minhinglo ka dalan kay domatengay di ya Maanak na Diyos. 5Kon kinabotan ya dalan ibetang mazo ya lopa. Kon antowastowas ya dalan patagen mazo. Kon nagaliko-liko ya dalan tol-iden mazo. Kon mataed ya bato hingloon mazo. Sinden mazo kaiton ya pagdazaw mazo ka kamazong batasan. 6Kamhan ankita ya tanan mga tao ka Manlolowas nga garing ka Diyos pagdateng naiza ngarimbaba. Ani ini ya inlaong ni Isayas mahitenged ka pagwali ni Howan.

7Na, masara gazed nga kataed ya mga tao nga minkarini kan Howan kay ampabenzag siran. Kamhan minbaheg iza kaniran nagalaong nga kamo nga mga bakaken, nagapasingedsinged kamo ka mga halas pagpandalagan niran garing ka sonog ka pagharing na tao ka oma. Kay ono sa kamo nangarini kanao? Daw gosto baza kamo andalagan ka pagkazehet na Diyos kamazo? 8Kon matood gazed ya paghinelsel mazo ipakita mazo ya madazaw nga batasan. Azaw kamo maghambog ka kamazong pagkakaliwat ni Abraham. Timan-an mazo gazed ini nga bisan ya mga bato dizan ka lopa mahimo iton hinangen na Diyos nga mga kaliwatan ni Abraham. 9Pamolinged ini nga andam daan ya Diyos ka pagbetang ka silot kamazo kay singed kamo ka liwaan nga diri mamonga ka madazaw nga bonga. Kon diri kon madazaw ya bonga na liwaan deegen iton kamhan sonogon.

10Kamhan nabereng ya mga mataed nga tao ka mga panaba ni Howan kaniran. Agon nangotana siran nga daw ono kontana ya hinangen nami? 11Minsambag si Howan nga ya tao nga dowang bolos ya bado kinahanglan ihatag ya isa dizan ka tao nga nahoboan. Ya tao nga may makaen kinahanglan magbahin dizan ka tao nga waray makaen.

12Kamhan minkarini kan Howan ya mga magsokotay ka bohis nga pabayran na hari nga Romanhon. Kamhan ya batasan niran onay oswagan ya bohis. Na, ampabenzag siran kan Howan agon nangotana siran nga Maistro, daw ono kontana ya hinangen nami? 13Minsambag si Howan nga azaw mazo pag-oswagan ya bohis.

14Kamhan nangotana ya mga soldaw kan Howan nga bisan kami daw ono ya hinangen nami? Minsambag si Howan nga azaw kamo magpanapi pinaazi ka pagleges daw pagbetangbetang ka bisan sin-o nga tao.

15Kamhan nangotana ya mga tao ka kanirang hena-hena nga si Howan daw iza si Kristo nga hari nga pinili na Diyos? 16Minsambag si Howan kanirang tanan nga nagabenzag hao kamazo ka sapa piro may ansonod pen kanao nga magbenzag kamazo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito. Silotan sab naiza ya tao nga maongang batasan. Dizan kanangiza hao ya labing obos kay iza ya labaw ka gahem. 17Pagdateng naiza dini kamazo pabelagen naiza ya mga madazaw nga tao daw ya mga maongang tao. Kay singed iza ka tao nga nagasisig ka begas. Kamhan ibetang naiza ya magazong begas dizan ka dapoganan piro ya apa sonogon iton dizan ka laga nga diri mapareng. Ani ini ya sambag ni Howan.

18Kamhan mataed pen ya mga panaba ni Howan pagtambag naiza kaniran daw pagwali ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo. 19Waray kahaldek naiza ka pagbaheg naiza kan Hirodis nga hari nga minpanapaw ka ipag nga si Hirodiyas kamhan mataed pen ya maongang hinang ni Hirodis. 20Kamhan mindogang gazed ya sala ni Hirodis kay minpapiriso iza kan Howan.

21Na, ka wara pen mapiriso si Howan nagapanbenzag iza ka mga mataed nga tao. Pagkakamhan sab naiza pagbenzag kan Hisos nagapangamozo si Hisos ka Diyos. Kamhan singed ka naabri di ya langit. 22Kamhan minkarimbaba kan Hisos ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Minpasingedsinged iton ka salapati. Kamhan may saba na Diyos nga garing daked ka langit nagalaong nga iko ya kanaong Maanak nga kanaong naazakan. Nakasaza gazed iko kanao. Ani ini ya inlaong na Diyos.

23Na, pagsogod ni Hisos pagsindo ka mga tao mga katloan nga ka toig ya toong pagkamalaas. Kamhan nagahena-hena ya mga tao nga si Hisos maanak ka lamang iza ni Hosi. Na, wani ya inkalista ka mga kaapoan ni Hosi. Si Hosi ani maanak ni Hili. 24Kamhan si Hili maanak ni Matat. Kamhan si Matat maanak ni Libi. Kamhan si Libi maanak ni Milki. Kamhan si Milki maanak ni Hana. Kamhan si Hana maanak ni Hosi. 25Kamhan si Hosi maanak ni Matatiyas. Kamhan si Matatiyas maanak ni Amos. Kamhan si Amos maanak ni Nahom. Kamhan si Nahom maanak ni Isli. Kamhan si Isli maanak ni Nagay. 26Kamhan si Nagay maanak ni Maat. Kamhan si Maat maanak ni Matatiyas. Kamhan si Matatiyas maanak ni Simay. Kamhan si Simay maanak ni Hosi. Kamhan si Hosi maanak iza ni Zoda. 27Kamhan si Zoda maanak ni Zohana. Kamhan si Zohana maanak ni Risa. Kamhan si Risa maanak ni Zorobabel. Kamhan si Zorobabel maanak ni Salatiil. Kamhan si Salatiil maanak ni Niri. 28Kamhan si Niri maanak ni Milki. Kamhan si Milki maanak ni Adi. Kamhan si Adi maanak ni Kosam. Kamhan si Kosam maanak ni Ilmodam. Kamhan si Ilmodam maanak ni Iri. 29Kamhan si Iri maanak ni Hoswi. Kamhan si Hoswi maanak ni Iliyazir. Kamhan si Iliyazir maanak ni Zorim. Kamhan si Zorim maanak ni Matat. Kamhan si Matat maanak ni Libi. 30Kamhan si Libi maanak ni Simiyon. Kamhan si Simiyon maanak ni Hoda. Kamhan si Hoda maanak ni Hosi. Kamhan si Hosi maanak ni Zonan. Kamhan si Zonan maanak ni Iliyakim. 31Kamhan si Iliyakim maanak ni Miliya. Kamhan si Miliya maanak ni Mina. Kamhan si Mina maanak ni Matata. Kamhan si Matata maanak ni Natan. Kamhan si Natan maanak ni Dabid. 32Kamhan si Dabid maanak ni Isay. Kamhan si Isay maanak ni Obid. Kamhan si Obid maanak ni Boos. Kamhan si Boos maanak ni Salmon. Kamhan si Salmon maanak ni Naason. 33Kamhan si Naason maanak ni Aminadab. Kamhan si Aminadab maanak ni Aram. Kamhan si Aram maanak ni Arni. Kamhan si Arni maanak ni Isrom. Kamhan si Isrom maanak ni Paras. Kamhan si Paras maanak ni Hoda. 34Kamhan si Hoda maanak ni Hakob. Kamhan si Hakob maanak ni Isak. Kamhan si Isak maanak ni Abraham. Kamhan si Abraham maanak ni Tara. Kamhan si Tara maanak ni Nakor. 35Kamhan si Nakor maanak ni Sirog. Kamhan si Sirog maanak ni Ragaw. Kamhan si Ragaw maanak ni Pilig. Kamhan si Pilig maanak ni Ibir. Kamhan si Ibir maanak ni Sila. 36Kamhan si Sila maanak ni Kaynan. Kamhan si Kaynan maanak ni Arpahad. Kamhan si Arpahad maanak ni Sim. Kamhan si Sim maanak ni Niwi. Kamhan si Niwi maanak ni Lamak. 37Kamhan si Lamak maanak ni Matosalan. Kamhan si Matosalan maanak ni Inok. Kamhan si Inok maanak ni Zarad. Kamhan si Zarad maanak ni Mahalalil. Kamhan si Mahalalil maanak ni Kaynan. 38Kamhan si Kaynan maanak ni Inos. Kamhan si Inos maanak ni Sit. Kamhan si Sit maanak ni Adan. Kamhan si Adan maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index