Search form

Lokas 3:1

1Pagkadogay kaiza si Howan nga maanak ni Zakariyas minsogod di iza pagwali doro ka mga Yodayo. Na, ka nagasogod iza pagwali si Sisar Tibiriyo nga taga Roma ani ya labaw nga hari. Ilis iza ni Sisar Agosto. Kamhan ikanapolo may lima ding ka toig ya toong paghari. Kamhan may mga katimbang ni Sisar Tibiriyo. Si Ponsiyo Pilato ani ya toong katimbang doro ka lopa nga Yoda. Si Hirodis ani ya toong katimbang doro ka lopa nga Galiliya. Si Pilipo nga lomon ni Hirodis ani ya katimbang doro ka lopa nga Itoriya daw ya lopa nga Trakonitis. Kamhan si Lisaniyas ani ya katimbang doro ka lopa nga Abilina.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index