Search form

Lokas 3:10

10Kamhan nabereng ya mga mataed nga tao ka mga panaba ni Howan kaniran. Agon nangotana siran nga daw ono kontana ya hinangen nami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index