Search form

Lokas 3:12

12Kamhan minkarini kan Howan ya mga magsokotay ka bohis nga pabayran na hari nga Romanhon. Kamhan ya batasan niran onay oswagan ya bohis. Na, ampabenzag siran kan Howan agon nangotana siran nga Maistro, daw ono kontana ya hinangen nami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index