Search form

Lokas 3:14

14Kamhan nangotana ya mga soldaw kan Howan nga bisan kami daw ono ya hinangen nami? Minsambag si Howan nga azaw kamo magpanapi pinaazi ka pagleges daw pagbetangbetang ka bisan sin-o nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index