Search form

Lokas 3:16

16Minsambag si Howan kanirang tanan nga nagabenzag hao kamazo ka sapa piro may ansonod pen kanao nga magbenzag kamazo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito. Silotan sab naiza ya tao nga maongang batasan. Dizan kanangiza hao ya labing obos kay iza ya labaw ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index