Search form

Lokas 3:18

18Kamhan mataed pen ya mga panaba ni Howan pagtambag naiza kaniran daw pagwali ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index