Search form

Lokas 3:19

19Waray kahaldek naiza ka pagbaheg naiza kan Hirodis nga hari nga minpanapaw ka ipag nga si Hirodiyas kamhan mataed pen ya maongang hinang ni Hirodis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index