Search form

Lokas 3:2

2Kamhan si Anas daw si Kayapas ani ya mga labaw nga pari dizan ka mga Yodayo ka pagsogod ni Howan ka pagwali ka mga tao.

Na, ka nagahela pen si Howan doro ka kamingawan mindateng ya mga panaba na Diyos dizan kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index