Search form

Lokas 3:21

21Na, ka wara pen mapiriso si Howan nagapanbenzag iza ka mga mataed nga tao. Pagkakamhan sab naiza pagbenzag kan Hisos nagapangamozo si Hisos ka Diyos. Kamhan singed ka naabri di ya langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index