Search form

Lokas 3:22

22Kamhan minkarimbaba kan Hisos ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Minpasingedsinged iton ka salapati. Kamhan may saba na Diyos nga garing daked ka langit nagalaong nga iko ya kanaong Maanak nga kanaong naazakan. Nakasaza gazed iko kanao. Ani ini ya inlaong na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index