Search form

Lokas 3:23

23Na, pagsogod ni Hisos pagsindo ka mga tao mga katloan nga ka toig ya toong pagkamalaas. Kamhan nagahena-hena ya mga tao nga si Hisos maanak ka lamang iza ni Hosi. Na, wani ya inkalista ka mga kaapoan ni Hosi. Si Hosi ani maanak ni Hili.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index