Search form

Lokas 3:3

3Kamhan namanaw iza ngaro ka tanan mga dapit nga tenged ka sapa nga Hordan kay minwali iza ka mga tao nga nagalaong nga bizaan di mazo ya maongang batasan mazo. Kamhan benzagan ta kamo kay timaan iton nga impasaylo di na Diyos ya kamazong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index