Search form

Lokas 3:4

4Na, ya inwali ni Howan ani ya nakatoman ka mga panaba ni Isayas nga karaang propita na Diyos mahitenged kan Howan nga nagalaong nga doro ka kamingawan may anhawag ka mga tao nga magalaong nga dazawen mazo ya kamazong batasan singed ka tao nga minhinglo ka dalan kay domatengay di ya Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index