Search form

Lokas 3:7

7Na, masara gazed nga kataed ya mga tao nga minkarini kan Howan kay ampabenzag siran. Kamhan minbaheg iza kaniran nagalaong nga kamo nga mga bakaken, nagapasingedsinged kamo ka mga halas pagpandalagan niran garing ka sonog ka pagharing na tao ka oma. Kay ono sa kamo nangarini kanao? Daw gosto baza kamo andalagan ka pagkazehet na Diyos kamazo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index