Search form

Lokas 3:9

9Pamolinged ini nga andam daan ya Diyos ka pagbetang ka silot kamazo kay singed kamo ka liwaan nga diri mamonga ka madazaw nga bonga. Kon diri kon madazaw ya bonga na liwaan deegen iton kamhan sonogon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index