Search form

Lokas 4

1Na, minpanaw si Hisos dizan ka sapa nga Hordan nga imbenzagan ni Howan kanangiza. Kamhan inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan inpakaro iza na Ispirito ngaro ka kamingawan. 2Keteb ka kap-atan nga ka aldaw min-anget si Hisos ka pagkaen doro. Kamhan magabengtasen di gazed iza. Kamhan intintal iza ni Satanas dazaw an-ato iza ka Diyos piro wara gazed si Hisos madaeg kay ingamit naiza pag-ato ya mga panaba na Diyos nga inpasoyat daan.

3Pagkadizan ka ni Satanas kan Hisos nagalaong iza ka pagtintal nga kon iko ya matood nga Maanak na Diyos sogoon mo ya mga bato dazaw mahinang nga makaen kay magabengtasen di gazed iko. 4Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga diri kon makaen ka lamang ya makabohi ka mga tao basta ya tanan mga panaba na Diyos ani gazed ya labaw nga makabohi ka mga tao.

5Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas si Hisos ngandaked ka poro na bobong nga ataas pagdazaw. Kamhan madali ya pagpaseleng ni Satanas kan Hisos ka tanang mga longsod dini ka haloag nga kalibotan. 6-7Kamhan minlaong si Satanas kan Hisos nga kanao gazed ya katenged ka pagdomara kaiton nga kalongsoran. Hao isab ya ampili kon sin-o ya magadomara. Na, kon lomohod ko pagtahod kanao ihatag o kanmo ya katenged ka pagdomara kaiton nga tanan. 8Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya Ginoo nga kamazong Diyos iza gazed ya sazaen mazo. Iza sab ya kamazong alagaden, waray lain.

9Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas pag-otro si Hisos ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan in-ated iza ngandaked ka taway na binobongan nga dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minlaong si Satanas kan Hisos nga kon matood pen nga ikoy Maanak na Diyos emempag iko ngambaba ka lopa. 10Kamhan diri masakitan ya lawas mo kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga pabantazan iko ka toong mga sinogo. 11Bohaten iko niran. Kamhan bisan ya paa mo diri andasmag ka bato. 12Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga azaw mazo pagsorazi ya Ginoo nga kamazong Diyos.

13Na, wara gazed madaeg si Hisos agon minheneng di si Satanas pagporba. Kamhan minpanaw iza hangtod ka may logar pen naiza ka pagtintal kan Hisos.

14Pagkakamhan kaiza min-oli di si Hisos ka lopa nga Galiliya. Inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan impanan-og ya toong mga inhinang doro ka Galiliya. 15Minsindo sab iza dalem ka mga singbahan na toong angay nga Yodayo. Kamhan insaza iza na mga mataed nga tao.

16Pagkadogay kaiza mindateng iza ka longsod nga Nazarit nga toong sinoligan. PagkaSabado kaiza minseled iza ka singbahan kay ani ya toong batasan ka aldaw nga tigpahimlay na mga Yodayo. Kamhan mintindeg iza kay ambasa iza kaniran. 17Intagan sab iza ka basahen nga insoyatan ni Isayas nga karaang propita na Diyos. Paghebad naiza ya linokot nga basahen inbasa naiza iton nga sinoyat nga nagalaong nga 18inharian hao na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos kay inpili hao naiza ka pagwali ka mga pobri ka madazaw nga panan-og. Kamhan inpadara hao naiza ka mga binihag ka pagpanan-og kaniran nga nalibri di siran. Dazawen nao ya mata na mga nabota. Tabangan nao ya mga tao nga indaegdaeg. 19Ipanan-og nao nga mindateng di ya tirmino ka paglibri na Diyos ka mga tao ka silot ka kanirang mga sala kon ansakop siran kanangiza. Ani ini ya imbasa ni Hisos.

20Kamhan inlokot naiza ya basahen daw indohol ka magtimbangay nga tao. Paglo-to naiza ka pagsindo kaniran minseleng gazed siran pagdazaw kanangiza. 21Kamhan minsogod iza ka pagsindo kaniran nga nagalaong nga koman aldaw mintoman gazed ini nga nabatian mazo kay hao gazed ya tao nga insoyatan na Diyos. 22Kamhan nakaangay sirang tanan kan Hisos. Piro nabereng siran kon hain iza magtoon ka toong sindo. Minlaong siran nga taga dini ka lamang iza. Maanak ka lamang iza ni Hosi.

23Na, mahagdam si Hisos nga nagadowadowa ya kanirang hena-hena. Kamhan minbaheg iza kaniran nagalaong nga kay ono sa nagadowadowa sa kamo? Wara kamo magtoo kanao. Kamhan ampahinang baza kamo kanao ka mga dakolang hinang dini ka kanaong kaogaringeng longsod singed ka kanaong inhinang nga nabatian mazo doro ka longsod nga Kapirnaom. 24Timan-an mazo gazed ini nga bisan sin-o ya propita na Diyos kon andateng iza ka toong kaibahan wara iza tahoda. 25Na, maghena-hena kamo kaini nga matood nga kawandini pen ka bohi ka si Iliyas nga karaang propita na Diyos wara gazed orana keteb ka tolong ka toig may tenga. Nadateng sab ya kantang lopa ka grabing pihit. Na, bisan mataed ya mga balo nga babazi nga Yodayo wara si Iliyas magtabang kaniran 26kay impakaro hinoa iza na Diyos ka isang balo nga taga Siripat doro ka lain lopa nga Sidon dazaw tabangan iza. 27Bisan si Ilaysa nga karaang propita na Diyos ka bohi pen iza mataed ya mga kagiden nga Yodayo piro wara iza magdazaw ka kanirang mga lawas. Ani hinoon ya intambal naiza si Naman nga taga Siriya. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong kaibahan nga mga Yodayo.

28Kamhan nazehet gazed siran pagdazaw kan Hisos kay minpanaba iza nga inkaloy-an na Diyos ya mga tao nga diri kon Yodayo. 29Kamhan mintindeg gazed siran kay bogawen si Hisos dini ka kanirang longsod. Na, ya dapit na kanirang longsod ani ya bobongay. Kamhan imbira niran si Hisos dizan ka kilid na pangpang nga ataas pagdazaw. Kamhan itolod niran kontana si Hisos ngambaba ka pangpang. 30Piro min-azi si Hisos dizan tenged kaniran. Kamhan minpanaw iza ngaro. Wara makapaniid ya mga tao kon ankar-in iza pagsinged.

31Pagkakay-an kaiza mindateng si Hisos ka longsod nga Kapirnaom doro ka Galiliya. PagkaSabado kaiza nga tigpahimlay na mga Yodayo minsindo iza kaniran. 32Kamhan nabereng gazed siran kay labaw gazed ka gahem ya mga panaba ni Hisos.

33Na, ka dizan pen si Hisos ka singbahan may tao nga inboang na maonga nga minsinggit kanangiza nga nagalaong nga 34Hisos nga taga Nazarit, kay ono sa nga hilabtan sa mo kami? Daw ani ya inkarini mo ya pagpatay mo kanami? Mahagdam gazed hao nga iko gazed ya Maanak na Diyos nga waray maonga. 35Minsambag si Hisos pagbaheg nga magpahenek ko. Domalagan di ko ka tao. Ka wara pen magdalagan indagbes na maonga ya tao dizan tenged ka mga tao. Kamhan minpanaw ya maonga. Wara madaet ya lawas na tao. 36Kamhan nabereng gazed ya mga naneleng. Namaglaong siran nga labaw gazed ka gahem ya pagpanaba ni Hisos! Bisan ya mga maonga antoo baza siran ka toong sogo. 37Kamhan minlekep di gazed ya ngaran ni Hisos doro ka lopa nga Galiliya.

38Na, kamhan di ya pagsingba ni Hisos agon minkaro iza ka lagkaw ni Simon. Na, ya bozag nga ogangan ni Simon imbangkag gazed iza. Kamhan minhangzo siran kan Hisos dazaw tabangan iza. 39Na, pagkadizan ni Hisos ka nabedlay minbaheg iza ka hilanat. Kamhan inhowasan matood iza ka toong hilanat. Kamhan minbangon dazon iza kay ampakaen iza kaniran.

40Pagkadelem ka kaiza impaarani na mga tao kan Hisos ya mga mataed nga tao nga nagaanget ka mga klasi nga mga masakit. Impandampa ni Hisos ya kanirang mga lawas. Kamhan nabahaw matood ya kanirang mga lawas. 41Impalogwa isab naiza ya mga maonga ka mga tao. Paglogwa niran minsinggit siran nga iko ya Maanak na Diyos! Piro minbaheg iza kaniran. Kamhan diri togotan ka pagpanaba kay mahagdam siran nga iza si Kristo nga pinili na Diyos. Ani ini ya pagtabang ni Hisos ka mga tao ka dizan pen iza ka lagkaw ni Simon.

42Na, pagkakamaaldawen ka minpanaw si Hisos ngaro ka waray tao kay ampangamozo iza ka Diyos. Kamhan impangitan iza na mga tao. Pag-apas niran gosto niran nga diri iza ampanaw. 43Minsambag iza nga kinahanglan doro ka mga iba nga longsod anwali pen hao ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao kay ani ya tood na Diyos ka pagpakarimbaba kanao ka kalibotan. 44Pagkakamhan doro ka tibolos lopa nga Yoda minwali iza ka mga Yodayo dalem ka kanirang singbahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index