Search form

Lokas 4:1

1Na, minpanaw si Hisos dizan ka sapa nga Hordan nga imbenzagan ni Howan kanangiza. Kamhan inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan inpakaro iza na Ispirito ngaro ka kamingawan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index