Search form

Lokas 4:13

13Na, wara gazed madaeg si Hisos agon minheneng di si Satanas pagporba. Kamhan minpanaw iza hangtod ka may logar pen naiza ka pagtintal kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index