Search form

Lokas 4:14

14Pagkakamhan kaiza min-oli di si Hisos ka lopa nga Galiliya. Inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan impanan-og ya toong mga inhinang doro ka Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index