Search form

Lokas 4:16

16Pagkadogay kaiza mindateng iza ka longsod nga Nazarit nga toong sinoligan. PagkaSabado kaiza minseled iza ka singbahan kay ani ya toong batasan ka aldaw nga tigpahimlay na mga Yodayo. Kamhan mintindeg iza kay ambasa iza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index