Search form

Lokas 4:18

18inharian hao na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos kay inpili hao naiza ka pagwali ka mga pobri ka madazaw nga panan-og. Kamhan inpadara hao naiza ka mga binihag ka pagpanan-og kaniran nga nalibri di siran. Dazawen nao ya mata na mga nabota. Tabangan nao ya mga tao nga indaegdaeg.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index