Search form

Lokas 4:19

19Ipanan-og nao nga mindateng di ya tirmino ka paglibri na Diyos ka mga tao ka silot ka kanirang mga sala kon ansakop siran kanangiza. Ani ini ya imbasa ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index