Search form

Lokas 4:21

21Kamhan minsogod iza ka pagsindo kaniran nga nagalaong nga koman aldaw mintoman gazed ini nga nabatian mazo kay hao gazed ya tao nga insoyatan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index