Search form

Lokas 4:22

22Kamhan nakaangay sirang tanan kan Hisos. Piro nabereng siran kon hain iza magtoon ka toong sindo. Minlaong siran nga taga dini ka lamang iza. Maanak ka lamang iza ni Hosi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index