Search form

Lokas 4:23

23Na, mahagdam si Hisos nga nagadowadowa ya kanirang hena-hena. Kamhan minbaheg iza kaniran nagalaong nga kay ono sa nagadowadowa sa kamo? Wara kamo magtoo kanao. Kamhan ampahinang baza kamo kanao ka mga dakolang hinang dini ka kanaong kaogaringeng longsod singed ka kanaong inhinang nga nabatian mazo doro ka longsod nga Kapirnaom.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index