Search form

Lokas 4:25

25Na, maghena-hena kamo kaini nga matood nga kawandini pen ka bohi ka si Iliyas nga karaang propita na Diyos wara gazed orana keteb ka tolong ka toig may tenga. Nadateng sab ya kantang lopa ka grabing pihit. Na, bisan mataed ya mga balo nga babazi nga Yodayo wara si Iliyas magtabang kaniran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index